Danh mục menu

Thành viên đăng nhập

Điều hành


      
        VB nhà trường           Kết quả học tập

   
      Giáo án điện tử            Thời khóa biểu

 
      PM tiện ích              Lịch công tác tuần

 

Liên kết

Công ty Phú Bình Pro
thiết kế web tại Quảng Nam


 

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang thông tin điện tử Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa?

Giao diện đẹp, hài hòa.

Bài viết phong phú và chất lượng.

Nội dung tin tức được cập nhật nhanh.

Tất cả phương án trên.

truonghoc.edu.vn
trắc nghiệm online
 
  UBND HUYỆN NÚI THÀNH
PHÒNG GD&ĐT NÚI THÀNH                                                 THỜI KHOÁ BIỂU
                                                                                      Áp dụng từ ngày 08 tháng 10 năm 2012     
KHỐI LỚP THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
 
Buổi sáng
MỘT A
Chào cờ
Tiếng Việt(HV)
Tiếng Việt(HV)
Đạo đức
TNXH(Đồng) 1
Thể dục(Tùng)2
Toán
Tiếng Việt(HV)
Tiếng Việt(HV)
Âm nhạc
Toán
Tiếng Việt(HV)
Tiếng Việt(HV)
 
 
Toán
Tiếng Việt(HV)
Tiếng Việt(HV)
  TC(Đồng) 4
   ATGT
Toán
Tiếng Việt(HV)
Tiếng Việt(HV)
Mĩ thuật(Hằng)4
HĐTT
 
Buổi chiều
 
 
 
XXXXXXXXXX
 
 
XXXXXXXXXXX
Sinh hoạt chuyên môn  
 
XXXXXXXXXXX
Phụ đạo(Toán  - Tiếng Việt)
Buổi sáng
 
 
MỘT B
Chào cờ
Tiếng Việt(HV)
Tiếng Việt(HV)
Đạo đức
Thể dục(Tùng)
Toán
Tiếng Việt(HV)
Tiếng Việt(HV)
 TC(Đồng)5
 
Âm nhạc
TNXH(Đồng)
Toán
Tiếng Việt(HV)
Tiếng Việt(HV)
Toán
Tiếng Việt(HV)
Tiếng Việt(HV)
 ATGT
 
Toán
Mĩ thuật(Hằng)2
Tiếng Việt(HV)
Tiếng Việt(HV)
HĐTT
 
 
 
Buổi chiều
 
 
XXXXXXXXXXX
 
XXXXXXXXXXX
Sinh hoạt chuyên môn Phụ đạo(Toán  - Tiếng Việt)  
 
XXXXXXXXXXX
Buổi sáng
 
 
HAI A
Chào cờ
Tiếng Việt(TĐ)
Tiếng Việt(TĐ)
Toán
Đạo đức
Thể dục(Phương1)
Toán
Tiếng Việt(KC)
Thủ công (Đồng)2
 TNXH(Đồng) 3
 
Âm nhạc(Nhân)1
Tiếng Việt(TĐ)
Toán
T. Việt(CT)(Đồng)4
 ATGT
Thể dục(Phương)1
Tiếng Việt (LT&C)
Toán
Tiếng Việt(TLV)
 
 
Tiếng Việt(CT)
Toán
TViệt(Tviết)(Đồng)
HĐTT
Mĩ thuật(Hằng)5
Buổi chiều  
XXXXXXXXXXX
 
XXXXXXXXXXXX
 
 
Sinh hoạt chuyên môn  
XXXXXXXXXXX
Phụ đạo(Toán  - Tiếng Việt)
 
 
 
 
Buổi sáng
 
HAI B
Chào cờ
Tiếng Việt(TĐ)
Tiếng Việt(TĐ)
Toán
Đạo đức
Thể dục(Tùng)1
Toán
Tiếng Việt(KC)
Thủ công(Đồng)4
ATGT
TNXH(Đồng)
Tiếng Việt(TĐ)
Toán
Tiếng Việt(CT)
Âm nhạc
Thể dục(Tùng)1
Tiếng Việt(LT&C)
Toán
Tiếng Việt(TLV)
Mĩ thuật(Hằng)1
Tiếng Việt(CT)
Toán
Tiếng Việt(Tviết)
HĐTT
Buổi chiều XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXX Sinh hoạt chuyên môn Phụ đạo(Toán  - Tiếng Việt)  XXXXXXXXXXX
Buổi sáng
 
 
BA A
Chào cờ
Tiếng Việt(TĐ)
Tiếng Việt(KC)
Toán
Đạo đức
Tiếng Việt(TĐ)
Toán
Tiếng Việt(CT)
 
 
TD( Tính)1
Toán
Âm nhạc(Nhân)3
T.viết(Chương)4
 
Tiếng Việt(CT)
Toán
Tiếng Việt(LT&C))
 
 
Anh (Lưu)1
ATGT
Toán
Tiếng Việt(TLV)
HĐTT
Buổi chiều  
 
XXXXXXXXXXX
KT(Hằng)1
Tin(Nga)2
TNXH(Đồng)3
Anh(Lưu)4
Sinh hoạt chuyên môn TNXH(Đồng)1
Tin(Nga)2
MT(Hằng)3
TD(Tính)4
 
Phụ đạo(Toán  - Tiếng Việt)
 
Buổi sáng
 
BA B
Chào cờ
Tiếng Việt(TĐ)
Tiếng Việt(KC)
Toán
Đạo đức
Tiếng Việt(TĐ)
Toán
Tiếng Việt(CT)
 
 Toán
Tiếng Việt(TV)
Âm nhạc
 
 
Tiếng Việt(CT)
Toán
Tiếng Việt(LT&C))
 
 
 Toán
Tiếng Việt(TLV)
Thủ công
ATGT
HĐTT
Buổi chiều TD(Tính
Anh(Lưu)2
Tin(Nga)3
 TNXH(Đồng)2
Tin(Nga)3
TD(Tính)4
Anh(Lưu)5
 
Sinh hoạt chuyên môn  
TNXH(Đồng)2
MT(Hằng)4
Phụ đạo(Toán  - Tiếng Việt)
Buổi sáng
 
 
BỐN A
Chào cờ
Tiếng Việt(TĐ)
Toán
Khoa học
Tiếng Việt(LT&C)
Toán
Tiếng Việt(CT)
 Đạo đức
Tiếng Việt(TĐ)
Tiếng Việt(TLV)
Toán
 ATGT
 
Tiếng Việt(LT&C)
Toán
Khoa học
 
 
Toán
Tiếng Việt(TLV)
Tiếng Việt(KC)
HĐTT
Buổi chiều KT(Hằng)1
Sử(Chương)2
Anh(Lưu)4
Tin(Nga)5
ÂN(Nhân)1
Địa(Chương)2
TD(Tính)3
 
Sinh hoạt chuyên môn Anh(Lưu)2
TD(Tính)3
Tin(Nga)4
MT(Hằng)5
Phụ đạo(Toán  - Tiếng Việt)
 
Buổi sáng
 
BỐN B
Chào cờ
Tiếng Việt(TĐ)
Toán
Khoa học
Đạo đức
Tiếng ViệtLT&C)
Toán
Tiếng Việt(CT)
 
Tiếng Việt(TĐ)
Tiếng Việt(TLV)
Địa lí(Chương)3
Toán
ATGT
Tiếng Việt(LT&C)
Toán
Khoa học
 
 
Toán
Tiếng Việt(TLV)
Tiếng Việt(KC)
HĐTT
Buổi chiều Sử(Chương)1
KT(Hằng)2
Tin(Nga)4
 
  Anh(Lưu)2
ÂN(Nhân) 3
Tin(Nga)4
TD(Tính)5
Sinh hoạt chuyên môn MT(Hằng)1
TD(Tính)2
Anh(Lưu)4
Phụ đạo(Toán  - Tiếng Việt)
 
Buổi sáng
 
BỐN C
Chào cờ
Tiếng Việt(TĐ)
Toán
Đạo đức
Tiếng Việt(LT&C)
Toán
Tiếng Việt(CT)
 
 
Tiếng Việt(TĐ)
Tiếng Việt(TLV)
Toán
TD(Tính)4
ATGT
Tiếng Việt(LT&C)
Tiếng Việt(KC)
Toán
 
Toán
Tiếng Việt(TLV)
 Mĩ thuật(Hằng)3
HĐTT
Buổi chiều Tin(Nga)1
TD(Tính)
Anh(Lưu)3
 
Sử(Chương)1
ÂN(Nhân) 2
KT(Hằng)4
TD(Tính)5
Sinh hoạt chuyên môn  Tin(Nga)1
Anh(Lưu)
Địa(Chương)5
Khoa(Đồng)4
Phụ đạo(Toán  - Tiếng Việt)
 
Buổi sáng
 
NĂM A
Chào cờ
Tiếng Việt(TĐ)
Toán
Khoa học
Đạo đức
Tiếng Việt(LT&C)
Toán
Tiếng Việt(CT)
 
 Tiếng Việt(TĐ)
TD( Tính)2
Tiếng Việt(TLV)
Toán
 
Tiếng Việt(LT&C)
Toán
Khoa học
 
Toán
Tiếng Việt(TLV)
 ATGT
Tiếng Việt(KC)
HĐTT
Buổi chiều  
KT(Hằng)3
Sử(Chương)4
Anh(Lưu)1
MT(Hằng)3
ÂN(Nhân) 4
Tin(Nga)5
Sinh hoạt chuyên môn Địa(Chương)1
Tin(Nga)3
Anh(Lưu)4
TD(Tính)5
Phụ đạo(Toán  - Tiếng Việt)
 
Buổi sáng
 
NĂM B
Chào cờ
Tiếng Việt(TĐ)
Toán
Khoa học
Đạo đức
Tiếng Việt(LT&C)
Toán
Tiếng Việt(CT)
 
Tiếng Việt(TĐ)
Toán
TD( Tính)3
Tiếng Việt(TLV)
Tiếng Việt(LT&C)
Toán
Khoa học
 
Toán
Tiếng Việt(TLV)
ATGT
Tiếng Việt(KC)
HĐTT
Buổi chiều KT(Hằng)4
Sử(Chương)3
Tin(Nga)1
TD(Tính)2
Anh(Lưu)3
MT(Hằng)5
Sinh hoạt chuyên môn Anh(Lưu)1
Địa(Chương)2
ÂN(Nhân) 3
Tin(Nga)5
 
Phụ đạo(Toán  - Tiếng Việt)
Buổi sáng
 
 
NĂM C
Chào cờ
Tiếng Việt(TĐ)
Toán
Đạo đức
Tiếng Việt(LT&C)
Toán
Tiếng Việt(CT)
 
Tin(Nga)
Tiếng Việt(TĐ)
ÂN(Nhân) 3
Tiếng Việt(TLV)
Toán
Tiếng Việt(LT&C)
Toán
Tiếng Việt(KC)
 
 
Toán
Anh(Lưu)
Tiếng Việt(TLV)
HĐTT
Buổi chiều Anh(Lưu)1
Tin(Nga)2
TD(Tính)3
 
TD(Tính)1
KT(Hằng)2
Khoa(Chương)3
Sử(Chương4
 
Sinh hoạt chuyên môn TD(Tính)1
MT(Hằng)2
Khoa(Chương)3
Địa(Chương)4
Phụ đạo(Toán  - Tiếng Việt)
 
 
*Tất cả HS các khối lớp CSA phụ đạo vào chiều thứ 6 tại CSA; Đối với CSB, lớp 1B, 2B phụ đạo chiều thứ 5; Các lớp còn lại phụ đạo vào chiều thứ 6. Chiều thứ 4 sinh hoạt chuyên môn 3 tổ vào tuần 1&3 trong tháng; BDHSG sáng thứ 7 (Trong tuần 7 GVCN, GVC phát hiện các em có năng khiếu về Toán – Tiếng Việt, VSCĐ, Mĩ thuật, Tin, Anh , Kể chuyện, Hát …chọn và lập danh sách  gởi về trường để tổ chức BD; Các tổ CM gởi đề kiểm tra ĐKGK I và kiểm tra trong tuần 9( Từ 16 đến 18/10/2012). GVCN nhắc HS các tiết học trống ở giữa nên ở trong lớp sinh hoạt hoặc vào thư viện đọc sách, báo không được đi ra đường sẽ nguy hiểm.
                                                      THỜI GIAN RA VÀO LỚP:
Buổi sáng: Buổi chiều:
Từ 7 giờ - 7 giờ 40 Từ 13 giờ  - 13 giờ 40
Từ 7 giờ 40 - 8 giờ 20 Từ 13 giờ 40 - 14 giờ 20
Từ 8 giờ 20 - 9 giờ 00 Từ 14 giờ 20 - 15 giờ 00
Ra chơi Ra chơi
Từ 9 giờ 20 - 10 giờ 00 Từ 15 giờ 20 - 16 giờ 00
Từ 10 giờ 00 - 10 giờ 40 Từ 16 giờ 00 - 16 giờ 40
 
 

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 7137
  • Tháng hiện tại: 1585163
  • Tổng lượt truy cập: 17814125
Bản quyền thuộc về Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa
Địa chỉ: Xã Tam Hòa - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 02353.892.844