TRƯỜNG TH TRẦN ĐẠI NGHĨA ĐÓN ĐOÀN THẨM ĐINH KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG ĐẠTCHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ I NĂM HỌC 2015-2016

TRƯỜNG TH TRẦN ĐẠI NGHĨA ĐÓN ĐOÀN THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

TRƯỜNG TH TRẦN ĐẠI NGHĨA ĐÓN ĐOÀN THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

TRƯỜNG TH TRẦN ĐẠI NGHĨA ĐÓN ĐOÀN THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1.


Sáng ngày 17 tháng 5 năm 2016, Trường TH Trần Đại Nghĩa tổ chức đón đoàn thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 thành công tốt đẹp.

Tác giả bài viết: phạm Viết Phú Sang