Trường TH Trần Đại Nghĩa
Địa chỉ: Huyện Núi Thành - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 05103.
Website : www.trandainghia-nuithanh.edu.vn